מתי הצגת נתונים מאתר TipRanks ייחשב ייעוץ השקעות ? 

שירות הצגת סגמנט חדשות בגין ניירות ערך זרים באתר הבנק

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

14/07/2021 רשות ניירות ערך

בפנייתכם שבסימוכין ביקשתם לקבל את אישור סגל הרשות בעניין אי תחולת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), על שירות הכולל מתן אינדיקציה ללקוחות הבנק על מגמת החדשות העולמית המתפרסמת בגין נייר ערך זר מסוים.

להלן תמצית העובדות העולות מפנייתכם:

הבנק יעמיד לרשות לקוחות המנויים לאתר הבנק - "on line", גישה למידע שנאסף ע"י גורם חיצוני, חברת טיפרנקס (להלן "הספק"), הסורק כ-50 אתרי חדשות מובילים בעולם שנבחרו ע"י הספק. האלגוריתם שמפעיל הספק מצביע על אינדיקציה למגמה חיובית או שלילית של החדשות בעולם לגבי נייר ערך מסויים, לפי מספר המופעים של מילות מפתח רבות (כ- 10,000) שסווגו על ידי הספק כחיוביות או שליליות. לבנק אין מידע (למעט המתואר בפניה) או שיקול דעת לגבי האלגוריתם. הבנק יידע את הלקוחות בכך שהשירות ניתן ע"י גורם חיצוני, וללא שום מעורבות של הבנק.

האתרים הנסרקים על ידי הספק נבחרו לפי קריטריונים של כמות הידיעות ואיכותן והם נסרקים בשגרה עבור כלל ניירות הערך אשר לגביהם נותנת החברה מידע.

הבנק יעדכן את האתר מיד עם מציאת הכתבות ע"י האלגוריתם, ויאפשר חיפוש ממועד החיפוש ועד שישה חודשים קודם למועד החיפוש. לצד הידיעות, הבנק יציג גרפים המתארים את מגמת אתרי החדשות כאמור, מגמת אתרי החדשות ביחס לסקטור הרלוונטי לנייר הערך הנבחר ואת כמות הידיעות החדשותיות בגינן ניתן המידע. הבנק אף יפרסם את מילות המפתח שהיוו בסיס לבחירת הידיעות, וקישורים מתאימים בהם יופיעו הידיעות כלשונן.

הסקירות יינתנו בדף המידע של כל נייר ערך לבקשתו היזומה של הלקוח בלבד, מבלי שהבנק יפרסם רשימה של ניירות ערך מסויימים עבורם ניתן לקבל את השירות.

הנכם טוענים כי מתן אינדיקציות בדבר מגמות חדשותיות והנגשת ידיעות תקשורתיות הינם בגדר מתן מידע שאינו עולה כדי ייעוץ השקעות. כך עולה לטענתכם מהעמדה בעניין ע"א 3623/03 איגוד הבנקים (ע"ר) נ' רשות ניירות ערך1 ומענה סגל הרשות לבנק הפועלים בעניין הצגת אנליזות זרות באתר הבנק ללקוחות הפועלים בניירות ערך זרים מיום 23.7.2014.

לאור שיטת קביעת המגמות, המבוססת על אלגוריתם קבוע המיושם באופן טכני ואחיד על פרסומים עובדתיים, ובהתחשב בניתוק שבין הבנק, הספק ואתרי החדשות, הנכם סבורים כי מדובר בהנגשת מידע עובדתי גרידא שאינו עולה לכדי ייעוץ השקעות. עוד הינכם מציינים כי מדובר במידע בעל ערך רב למשקיעים שאין להם בדרך כלל מקורות מידע כה רבים בתהליך קבלת החלטת השקעה.

להלן עמדתנו:

הגדרת ייעוץ השקעות בחוק הייעוץ היא הגדרה רחבה וקובעת כי מתן ייעוץ לגבי כדאיות השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, הוא ייעוץ השקעות לפי החוק.

בנסיבות דנן, מבלי לקבל בהכרח את הניתוח המשפטי המוצג בפנייתכם, ועל רקע תיאור השירות וההסבר המפורט בפניה באשר לאלגוריתם של החברה, ובפרט הנתון לפיו מדובר במידע אשר נאסף בדרך של סריקת מידע פומבי בהיקף גדול מאד, המעובד באופן טכני וללא עניין אישי בהשלכות של השימוש במידע ואשר מתייחס לניירות ערך רבים, סגל הרשות לא יראה בשירות מתן האינדיקציה על מגמת הידיעות החדשותיות ללקוחות הבנק (להלן :"השירות"), כשירות העולה כדי מתן ייעוץ השקעות לפי חוק הייעוץ, בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים להלן:

השירות יינתן ביחס למספר גדול של ניירות ערך (כפי שנמסר לנו על ידכם מדובר על יותר מאלף) וביחס למגוון רחב של אתרים חדשותיים.

הבנק יבטיח את עיבוד המידע והצגתו באופן אובייקטיבי ואחיד מבלי שיבוצע לגביו צמצום או סינון שיהוו פרשנות, שיפוטיות או הבעת עמדה.

המידע המוצג במסגרת מתן השירות יתעדכן באופן שוטף, עיתי וקבוע ביחס לכלל ניירות הערך לגביהם ניתן השירות.

המידע המוצג במסגרת מתן השירות יהיה זמין לכל לקוחות ה- On Line של הבנק שישתמשו בפלטפורמה באופן יזום, ויוצג כמידע כללי שאינו מתייחס לפרמטרים או לאפיונם של לקוחות מסוימים, ואף אינו נחזה להיות כזה.

הלקוח שיקבל את השירות יוכל לבחור את טווחי הזמן הרצויים לו להצגת המידע בדבר האינדיקציה על מגמת הידיעות החדשותיות.

הבנק יפרסם גילוי בדבר מהות המידע לרבות על כך שהוא נאסף ע"י חברה חיצונית וללא התערבות או הפעלת שיקול דעת מצד הבנק. בנוסף, יפרסם הבנק את שיטת הצגת האינדיקציה על מגמת הידיעות החדשותיות כחיובית או שלילית, באופן שימנע הטעיה של המשתמש באמצעות מצג לפיו מדובר במידע שנכון לבסס החלטת השקעה בהתחשב במידע זה בלבד. כך לדוגמה, יש לציין שהבסיס לקביעת המגמה הוא כלי תקשורת חדשותיים, שמספר הכתבות ששימשו בסיס לקביעת המגמה ביחס לנייר ערך מסויים הוא x, שהגדרת הכתבה כחיובית או שלילית נעשית לפי מילים המופיעות בה, אשר הוגדרו וסווגו על ידי ספק המידע ולא על ידי הבנק, כמילים המעידות על מגמה חיובית או שלילית.

למען הסר ספק יצוין כי אין באמור כדי לגרוע מתחולת הוראות החוק על שיחת ייעוץ השקעות במסגרתה יופנה הלקוח למידע המופיע באתר במתווה הנ"ל. כלומר, הפניית לקוח למידע על ידי יועץ השקעות תיחשב חלק ממהלך הייעוץ, על החובות המשתמעות מכך, והעמדה המובאת לעיל לא חלה לפיכך על מצב דברים זה.

עמדתנו זו מבוססת על עובדות ומצגים שהוצגו בפנייתכם, ועל ההנחה כי פנייתכם כוללת את כל הפרטים והנתונים הדרושים לבחינת השאלה שהעליתם בה. כל שינוי בעובדות או בנסיבות שהובאו בפנינו עשויה להביא למסקנה שונה לגבי השאלות שהועלו בפנינו.

בנוסף, הרינו להודיעכם כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות ערך (אשר פורסם באתר האינטרנט של הרשות בחודש יוני 2008), הפנייה המקדמית והתשובה לה עשויים להתפרסם באתר הרשות. במענה לבקשתכם יעוכב פרסום הפניה ב-90 יום, או מועד השקת השירות עליו הינכם מתבקשים לעדכננו, לפי המוקדם.


Right
אורי גרינפלד, קרדיט: רמי זרנגר

פסגות: נתוני האינפלציה בארה"ב היו סנונית ראשונה לחזרה לשגרה

אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות
14/08/2022
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.