זהירות - יועץ השקעות התייחס לתוצאות לא טובות שיש למנהל תיקים, אצלו רצה הלקוח לפתוח תיק השקעות - והבנק חטף קנס שנוי במחלוקת 

לעניות דעתנו המקרה שבו נקנס בנק איגוד מוכיח כי גם ברשות ניירות ערך עובדים בני אדם, וככל בני האדם הם עלולים לטעות בשיקול דעת. הקנס ניתן לבנק עקב שיחה של יועץ השקעות עם לקוח שבה סיפר ללקוח על ביצועיו הכושלים של מנהל ההשקעות אליו רצה לעבור הלקוח. האם זה לא מה שמתחייב מחוק נאמן לקוח ? תקראו ותשפטו בעצמכם.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by 3D Animation Production Company PixabayImage by 3D Animation Production Company Pixabay

19/01/2022 עומר רגב

לעניות דעתנו המקרה שבו נקנס בנק איגוד מוכיח כי גם ברשות ניירות ערך עובדים בני אדם, וככל בני האדם הם עלולים לטעות בשיקול דעת. הקנס ניתן לבנק עקב שיחה של יועץ השקעות עם לקוח שבה סיפר ללקוח על ביצועיו הכושלים של מנהל ההשקעות אליו רצה לעבור הלקוח. האם זה לא מה שמתחייב מחוק נאמן לקוח ? תקראו ותשפטו בעצמכם. _______________________________________
ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך בראשות יו"ר גב' ענת גואטה, אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית ברשות, להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ - 508 אלף ₪ על חברה בעלת רישיון ייעוץ השקעות, מיזם שאינו מפוקח, בעל עניין וארבעה תאגידים מדווחים. 

עיצומים אלו הוטלו על מספר הפרות ובהן הפרת האיסור על יועץ השקעות בבנק להניא לקוח שלא לעבור לשירות ניהול תיקים, הצעה לציבור ללא תשקיף, מכירת מניות חסומות, ואיחורים בהגשת דוחות עיתיים. 

רשות ניירות ערך הגדירה את השמירה על שוק הון הוגן כיעד אסטרטגי. בהתאם לכך, היא מובילה מדיניות אכיפה לשם שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון. אכיפה מנהלית הנה אחד מערוצי הפעילות של הרשות, לצד אכיפה פלילית, לטיפול במגוון הפרות של חוקי ניירות ערך. בכך הרשות אוכפת באופן רחב ויעיל, תוך התאמת האכיפה לחומרת ההפרה, על מנת לשפר ולטייב את פעילות שוק ההון ולהגביר את אמון המשקיעים בשוק ההון.

עיצום כספי בסך 200,00 ₪ הוטל על בנק איגוד לישראל בע"מ, בגין הנאת לקוח שלא לעבור לשירות ניהול תיקים. לדרישת העיצום הכספי המלאה – לחץ כאן.

במהלך חודש אוקטובר 2020 התקשר לקוח עם יועץ של הבנק של הבנק על מנת לעבור לשירות מנהל התיקים ולחתום על ייפוי כח בהתאם. לשיחה ענה יועץ השקעות בסניף. מבדיקת סגל הרשות את השיחה המוקלטת של היועץ עם הלקוח נמצא כי יועץ ההשקעות ניסה להניא את הלקוח מלעבור לשירות ניהול התיקים. בכך הפר היועץ את האיסור להניא לקוח המנוי בהוראה שנקבעה מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. ניצול עמדה שיווקית זו של הבנק פגעה בתחרות ההוגנת בין השחקנים השונים בשוק. יצוין כי בשנתיים האחרונות הוטלו עיצומים בגין הפרת איסור זה גם על בנק מזרחי, בנק יהב ובנק לאומי. 

נציין כי בעבר על מנת לעבור משירות ייעוץ השקעות של הבנק אל שרותי מנהל תיקים נדרש לקוח מיועץ להגיע אל סניף הבנק בו מנוהל חשבונו ולחתום על ייפוי כוח לטובת מנהל התיקים. ההתייצבות לחתום על יפוי כוח נוצלה בעבר על ידי הבנקים על מנת לשכנע לקוחות לעבור לחברת ניהול תיקים שקשורות לבנק או שלא לקבל בסופו של דבר את שירותיו של מנהל התיקים. ניצול כוח זה התאפשר בגלל טבע הקשרים בין לקוח לבנק (קשרי הכרות ארוכי שנים, ידע רב של הבנק על הלקוח ורצונותיו, ותלות של הלקוח לעיתים בבנק). ובשל העובדה שיועצי ההשקעות בבנקים נתפסים בעיני הלקוחות כגורמים מקצועיים ואובייקטיביים הכפופים לחובות האמון וזהירות. 

משמיעת הקלטת השיחה עולה שלמרות שלא התבקש ולא נשאל על כך, העריך היועץ שמדובר בהשקעה בקרנות הנאמנות של מנהל התיקים, התייחס לתנאים שיקבל הלקוח אצל מנהל התיקים, לכך שהעלויות שלו יגדלו בין השאר שכן מדובר בקרנות נאמנות יקרות באופן יחסי, שאל מה הסיבה שהלקוח בחר בניהול תיקים, התייחס לרמות הסיכון של הלקוח אצל מנהל התיקים, התייחס לתוצאות לא טובות שיש לאותו מנהל תיקים באותה שנה, סקר בפני הלקוח מה עשתה הקרן המנייתית של אותו מנהל תיקים ולכך שלא היו להם ביצועים טובים באותה שנה וכן התייחס לתשואות הטובות שעשה התיק המיועץ של אותו לקוח בבנק. במקום להתייחס לשאלתו של הלקוח לגבי הפרוצדורה, בחר היועץ לשים דגש בשיחה על הסיבות למעבר, על הביצועים הירודים של מנהל התיקים וכד'. זוהי בדיוק הפעולה אותה אוסרת ההוראה. 

לעמדת סגל הרשות, האיסור "להניא" מתקיים גם כאשר השיחה היא ביוזמת הלקוח. כלומר, בכל מקרה של אינטראקציה בין יועץ השקעות לבין לקוח, כאשר יועץ ההשקעות יודע שהלקוח שוקל מעבר לניהול תיקים, היועץ צריך להימנע מנקיטת פעולה שיש בה כדי להניא את הלקוח ממעבר לניהול התיקים. התייחסות היועץ לביצועים הלא טובים של מנהל התיקים וכן לביצועים הטובים שלו כיועץ – זהו לב ליבו של האיסור להניא. 

שני עיצומים נוספים בסך 215,000 ₪ הוטלו בגין הפרות של האיסור להציע ניירות ערך ללא תשקיף. 

עיצום כספי בסך 90,000 ₪ הוטל על רילקו השקעות נדל"ן בע"מ, בגין הפרות של הצעה לציבור ללא תשקיף. לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן.

עיצום כספי בסך 125,000 ₪ הוטל על סטרוברי פילדס ריט לימיטד, בגין הפרה של הצעה לציבור ללא תשקיף. לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן.

בעניין רילקו דובר על הצעת ניירות ערך ללא תשקיף למעל ל 35 משקיעים בניגוד לאמור בחוק ניירות ערך. חוק ניירות ערך קובע את הכלל הבסיסי לפיו "הצעה לציבור" של "ניירות ערך", כהגדרתם בחוק, ומכירתם, תעשה על פי תשקיף. בחוק קבוע חריג לפיו לא יראו כהצעה או מכירה לציבור של ניירות ערך, הצעה או מכירה לעד 35 משקיעים. החל משנת 2019 החלה רילקו לשווק ללקוחותיה השקעות משותפות בנכסי נדל"ן בארצות הברית. החברה מסרה למתעניינים בהשקעות לפחות בחמישה פרויקטים, מידע קונקרטי וממוקד לגביהם, הכולל נתונים כספיים, לרבות מצגת עסקית מפורטת אשר כללה נתונים מפורטים בדבר עלויות והוצאות תפעוליות, וכן בדבר הכנסות, רווחים צפויים ותשואות. מסירת מידע כגון זה מהווה הצעה לציבור והיא נעשתה ליותר מ 35 משקיעים. כמו כן החברה פרסמה באתר האינטרנט שלה פרסום לגבי הפרויקטים אשר אף הוא כלל נתונים כספיים שלמעשה הופכים את הפרסום להצעה לציבור. 

האיסור להציע ניירות ערך, ללא תשקיף שאושר לפרסום על ידי הרשות , מעגן את מקומו של התשקיף כאמצעי המרכזי להגנת ציבור המשקיעים. התשקיף נועד לגלות לציבור, באופן אחיד ושוויוני, כל מידע שעשוי להיות חשוב למשקיע הסביר השוקל רכישת ניירות ערך המוצעים על פיו, וכל מידע שיש לכלול בתשקיף לפי החוק והתקנות שקבע שר האוצר. כל זאת, על מנת לאפשר למשקיע הסביר לקבל החלטה מושכלת לעניין השקעתו בנייר הערך בו הוא מעוניין, על בסיס מידע מלא ומהימן.

יסודו של הפטור להצעה לעד 35 נועד לאזן בין הצעת ניירות ערך למספר מצומצם של משקיעים לבין השתה של הוצאות כבדות ומטלות הכרוכות בפרסום תשקיף, שכן כאשר מספר הניצעים מצומצם יש פחות חשש מפערי הכוחות בין הצדדים.

בעניין סטרוברי נדון האיסור הכללי להציע ניירות ערך ללא תשקיף גם בהתייחס לחריג בחוק המאפשר הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות ערך רשומים. ההיגיון בבסיסו של חריג זה הינו ברור שכן מסחר בבורסה לא יכול היה להתקיים לו כל פקודת מכירה הייתה נחשבת הצעה לציבור.

אלא שחריג זה לא חל כאשר חברה מציעה את ניירות הערך של חברה בשליטתה, וזאת על מנת למנוע עקיפת חובת התשקיף על ידי חברות שירכשו ניירות ערך של עצמן (לעיתים על ידי חברות בת) ולאחר מכן ימכרו אותן חזרה לציבור ובכך למעשה יגייסו הון מן הציבור ללא תשקיף, כאשר יש אסימטריה במידע, חשש לניצול מידע פנים ולהשפעה על שערי המניות.

ביום 25 בפברואר 2021 ביצעה חברה בת של החברה מכירה של 5,756,235 ע.נ אגרות חוב של החברה. מדיווח החברה עולה כי המכירה בוצעה באמצעות חברת נאמנות חיצונית וכי חלק מאגרות החוב נמכרו במסגרת עסקה מתואמת בבורסה והשאר במסגרת עסקאות בבורסה. בכך למעשה הציעה החברה ניירות ערך ללא תשקיף. 

בנוסף לעיצומים הנ"ל הוטלו העיצומים הבאים:

עיצום כספי בסך 45,000 ₪ הוטל על מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ, בגין איחור בהגשת דו"ח תקופתי. 

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן.

עיצום כספי בסך 24,900 ₪ הוטל על אביליטי אינק, בגין איחור בהגשת דו"ח תקופתי. 

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן.

עיצום כספי בסך 14,160 ₪ הוטל על מר ציון ספיר, יו"ר קבוצת אירודיום בע"מ, בגין שלוש הפרות של מכירת מניות חסומות ואיחור בדיווח על שינויים באחזקותיו. לדרישת העיצום הכספי המלאה - לחץ כאן.

עיצום כספי בסך 9,450 ₪ הוטל על אינבו דלראן אל.פי, בגין איחור בהגשת דו"ח תקופתי. 

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן.

Right
טמיר שפירא, צילום: פאנדר

אג"ח פלואטר - נוסחת קסם להשקעה בסביבת ריבית עולה ?

טמיר שפירא, מנכ"ל אילים קרנות נאמנות
21/06/2022
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.