רשות ניירות ערך >> שאלה ותשובה על גביית דמי ניהול בקרן 

לאחרונה נתקל סגל הרשות בפרשנות מוטעית שנותנים מנהלי קרנות לחובת החזר שכר מנהל הקרן לכל מנהלי כספי אחרים מוסדיים המחזיקים בקרן, כאשר מנהל הקרן מחזיר את שכרו למנהל כספי אחרים מוסדי קשור

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ענת גואטה-יור רשות נירות ערך  צילום ענבל מרמריענת גואטה-יור רשות נירות ערך צילום ענבל מרמרי

28/06/2020 מיכאל לוי

ביום 29 באוקטובר 2018 פרסם סגל הרשות הודעה על אי נקיטת הליכי אכיפה כלפי מנהל קרן המחזיר את שכר מנהל הקרן לבעל יחידה שהוא מנהל כספי אחרים מוסדי, שמנהל הקרן צד קשור לו, בשיעור העולה על שיעור התשלום שמשלם מנהל הקרן למנהלי כספי אחרים מוסדיים אחרים.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות, והנחיות שנקבעו מכוחו, קובעות בין היתר את התנאים בהם רשאים גופים מוסדיים להחזיק בקופות הגמל שבניהולם קרנות סל תוך שהקופות יישאו בהוצאות שכר מנהל הקרן הנגבה במכשירים אלה. הוראות אלו אינן אפשרות לגופים מוסדיים לעשות כן מקום בו ההשקעה היא בקרן המנוהלת בידי מנהל קרן שהוא צד קשור.
 
בעמדת אי נקיטת הליכי אכיפה קבע סגל הרשות כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה כלפי מנהל קרן בגין הפרת סעיף 82(א) לחוק הקרנות בשל החזר דמי ניהול למחזיק יחידות קרן מחקה שהוא מנהל כספי אחרים מוסדי, גם אם החזר שכר מנהל הקרן הוא בשיעור העולה על שיעור החזר שכר מנהל הקרן שמשלם מנהל הקרן למנהלי כספי אחרים מוסדיים אחרים, וזאת אם ההחזר משולם למנהל כספי אחרים מוסדי שמנהל הקרן הוא צד קשור אליו, ואשר בשל כך אותו מנהל כספי אחרים מוסדי הינו רשאי, על פי הדין החל עליו, לפרוע אותו מהנכס שבניהולו, והוא בסכום המשקף את שכר מנהל הקרן שנפרע מנכסי הנכס המנוהל מעל המותר.
 
עמדת הסגל
לאחרונה נתקל סגל הרשות בפרשנות מוטעית שנותנים מנהלי קרנות לחובת החזר שכר מנהל הקרן לכל מנהלי כספי אחרים מוסדיים המחזיקים בקרן, כאשר מנהל הקרן מחזיר את שכרו למנהל כספי אחרים מוסדי קשור.
סגל הרשות מבקש לכן להבהיר כי מקום שבו מנהל הקרן מחזיר את השכר שפרע מקרן בניהולו למנהל כספי אחרים מוסדי קשור, עליו להחזיר גם למנהל כספי אחרים מוסדי שאינו קשור את שכרו, כולו או חלקו, בסכום שמעבר לשיעור המותר לפירעון מהנכס המנוהל על ידי אותו מוסדי בהתאם לדין החל עליו.
כמו כן, מקום שמנהל הקרן מתחייב להחזיר גם את שכר הנאמן, עליו לתת החזר כאמור לכל מנהלי כספי אחרים מוסדי, ללא הבחנה אם מדובר בגוף קשור.
 
כך למשל, קרן מחקה העוקבת אחר מדד ת"א 90, ודמי הניהול שנקבעו בקרן - 0.5%. אם מנהל הקרן מחזיר את מלוא שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן למנהל כספי אחרים מוסדי קשור, עליו להחזיר גם למנהל כספי אחרים שאינו קשור, לרבות מנהל כספי אחרים מוסדי שהוא מנהל קרן, ואשר בהתאם להוראות הדין החלות עליו מוגבל ביכולתו לפרוע דמי ניהול מנכסי המשקיעים, שכר מנהל בשיעור של 0.4%, כך שבאופן אפקטיבי, שכר מנהל הקרן שיישאו בו המשקיעים לאחר ההחזר, יהיו 0.1% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, שיעור שאותו רשאי הגוף המוסדי הלא קשור לפרוע מנכסי המשקיעים, וכן על מנהל הקרן להחזיר לכל מנהל כספי אחרים מוסדי גם את שכר הנאמן.

 


Right
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.